• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Chilia Veche: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/01-08-2022 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 07-08-2022    - -
HCL 43/01-08-2022 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche 07-08-2022    - -
HCL 42/01-08-2022 aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea” pentru Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 31.05.2021 07-08-2022    - -
HCL 41/01-08-2022 aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu aferente proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea,, cod SMIS nr.107170 07-08-2022    - -
HCL 40/01-08-2022 revocarea Hotărârii Consiliului Local Chilia Veche nr.58 din 21.12.2020 pentru aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.1281/06.03.2020 privind documentația P.U.Z. și Planului Urbanistic Zonal ,,Stație de Cercetare -Super Site Delta Dunării în Cadrul Proiectului Major de Infrastuctură Centru Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare:Danubius-RI,, 07-08-2022    - -
HCL 39/01-08-2022 încetarea contractului de finanțare nr. C1920076P215323803942/26.08.2019 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România și Comuna Chilia Veche, județul Tulcea pentru proiectul „Reabilitare Moară - Muzeul Tradițiilor Locale” 07-08-2022    - -
HCL 38/01-08-2022 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada august -octombrie 2022 07-08-2022    - -
HCL 37/15-07-2022 aprobarea participării Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea la Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime- P.O.P.A.M - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII - Masura nr. 2- „Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice” și aprobarea implementării proiectului “ACHIZIȚIONAREA PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CHILIA VECHE, JUDEȚUL TULCEA” 29-07-2022    - -
HCL 36/21-07-2022 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea care va conduce ședința extraordinară, cu convocare de îndată din data de 21.07.2022 29-07-2022    - -
HCL 35/15-07-2022 aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Comuna Chilia Veche și ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN MILA 23 cu sediul în Localitatea Mila 23, Comuna Crișan, Județul Tulcea, în vederea implementării proiectului „Ruta satelor cu arhitectura tradițională in Delta Dunării” 23-07-2022    -
HCL 34/15-07-2022 aprobarea achiziționării unui utilaj buldoexcavator, în scopul întreținerii pajiștilor permanente aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Chilia Veche, județul Tulcea 23-07-2022    - -
HCL 33/15-07-2022 aprobarea măsurilor pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 23-07-2022    -
HCL 32/15-07-2022 înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Chilia Veche, județul Tulcea 23-07-2022    - -
HCL 31/15-07-2022 aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în perioada ianuarie – iunie 2022 23-07-2022    -
HCL 30/30-06-2022 aprobarea participării Comunei Chilia Veche la Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 și aprobarea implementării proiectului “Cresterea capacității de intervenție în situații de urgență în Comuna Chilia Veche, Județul Tulcea” 10-07-2022    - -
HCL 29/07-06-2022 aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în dotarea Primăriei comunei Chilia Veche 19-06-2022    - -
HCL 28/07-06-2022 modificarea și actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea 19-06-2022    -
HCL 27/07-06-2022 însuşirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” 19-06-2022    -
HCL 26/07-06-2022 încetarea Contractului de concesiune nr.2471 din 27 iunie 2013 încheiat între Comuna Chilia Veche și S.C. Aquaprest Chilia Veche S.R.L. 19-06-2022    - -
HCL 25/07-06-2022 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2022 19-06-2022    - -
HCL 24/07-06-2022 aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Chilia Veche, județul Tulcea pentru perioada 2021-2027 19-06-2022    -
HCL 23/07-06-2022 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Construire pensiune turistică,, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, în comuna Chilia Veche, județul Tulcea, strada Dunării nr.76, beneficiar-S.C. GLO-MARINE S.R.L. 19-06-2022    -
HCL 22/09-05-2022 aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional S.C. AQUASERV S.A. Tulcea 18-05-2022    - -
HCL 21/09-05-2022 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada mai-iulie 2022 18-05-2022    - -
HCL 20/27-04-2022 rectificare buget local 06-05-2022    - -
HCL 19/27-04-2022 acordarea unui mandat special domnului Ciauș Timur-Alexandru, Primarul Comunei Chilia Veche, în calitate de reprezentant al comunei Chilia Veche în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din județul Tulcea” , în vederea exercitării votului privind ajustarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilități publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional S.C.Aquaserv S.A. Tulcea 06-05-2022    - -
HCL 18/30-03-2022 aprobarea dreptului de uz, servitute și superficie asupra terenului, categorie de folosință drum, ce aparține domeniului public al comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în suprafață de 21.631 mp, în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. 08-04-2022    - -
HCL 17/30-03-2022 aprobarea participării Comunei Chilia Veche la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii 08-04-2022    - -
HCL 16/30-03-2022 acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Chilia Veche, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 08-04-2022    - -
HCL 15/30-03-2022 aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2021 08-04-2022    - -
HCL 14/30-03-2022 aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster necesar pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Chilia Veche, județul Tulcea 08-04-2022    - -
HCL 13/30-03-2022 desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea 08-04-2022    - -
HCL 12/30-03-2022 aprobarea dării în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat al spațiului - imobil aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche, cu Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, pentru Postul de Poliție Chilia Veche 08-04-2022    - -
HCL 11/30-03-2022 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, și la apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul II 2022 08-04-2022    - -
HCL 10/25-02-2022 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru obiectivul: “MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II” 06-03-2022    - -
HCL 9/25-02-2022 aprobarea concesionării spațiilor cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie din Comuna Chilia Veche, județul Tulcea 06-03-2022    - -
HCL 8/25-02-2022 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche 06-03-2022    - -
HCL 7/16-02-2022 aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 25-02-2022    -
HCL 6/16-02-2022 aprobarea Bugetului local al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 25-02-2022    -
HCL 5/16-02-2022 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada februarie-martie-aprilie 2022 25-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.4506 din 24.09.2021 06-02-2022    - -
HCL 3/31-01-2022 încetarea Contractului de concesiune nr.4505 din 24.09.2021 06-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chilia Veche , judeţul Tulcea pentru anul 2022 06-02-2022    -
HCL 1/31-01-2022 aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Chilia Veche, județul Tulcea în anul şcolar 2022-2023 06-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local