• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Chilia Veche: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 22/18-03-2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ”MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic 28-03-2020 -
HCL 21/18-03-2020 aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în perioada septembrie 2019 – februarie 2020 28-03-2020
HCL 20/18-03-2020 acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Chilia Veche, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2019- 2020 28-03-2020 -
HCL 19/18-03-2020 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică și apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul II 2020 28-03-2020 -
HCL 18/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2382/02.05.2019 pentru suprafața de 25 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 17/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2304/24.04.2019 pentru suprafața de 8 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 16/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2366/02.05.2019 pentru suprafața de 9 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 15/24-03-2020 revocarea Hotărârii Consiliul Local Chilia Veche nr.3 din 30.01.2020 privind aprobarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă al Comunei Chilia Veche gestionat de S.C Aquaprest Chilia Veche S.R.L 28-03-2020 -
HCL 14/18-03-2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2020 28-03-2020
HCL 13/18-03-2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche pentru anul 2020 28-03-2020 -
HCL 12/18-03-2020 aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea Departamentului registrul agricol, cadastru agricultura și activități sanitar veterinare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Chilia Veche nr.5 din 21.01.2014 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultura și activități sanitar veterinare 28-03-2020 -
HCL 11/18-03-2020 aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea Compartimentului Administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr.71 din 28.11.2013 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 10/18-03-2020 aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024 28-03-2020 -
HCL 9/18-03-2020 alegerea președintelui de ședință pentru martie-mai 2020 28-03-2020 -
HCL 8/25-02-2020 modificarea și completarea HCL nr. 23 din 08.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 08-03-2020 -
HCL 7/30-01-2020 actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare Iluminat Public Comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 15-02-2020
HCL 6/30-01-2020 modificarea și completarea art.5 din H.C.L. Chilia Veche nr.16/28.02.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, a terenului în suprafață de 1.334 mp, inclusiv structura existentă, proprietate publică a Comunei Chilia Veche, identificat cu nr.cadastral 30117, strada Dunării nr.70, în vederea realizării de locuințe de serviciu prin Programul ,,Construcție de locuințe de serviciu” 15-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea, a unui teren intravilan, drum public din interiorul localității Chilia Veche, ,, Aleea dintre Blocuri” în suprafaţă de 783 mp 15-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 aprobarea consumului normat pe familie pentru acordarea subvențiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică și apă potabilă furnizate de rețeaua publică pentru anul 2020 15-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 aprobarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă al Comunei Chilia Veche gestionat de S.C Aquaprest Chilia Veche S.R.L 15-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al Comunei Chilia Veche și în administrarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, a suprafeței de 1.426,96 ha teren arabil din Amenajarea agricolă Pardina 15-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Chilia Veche, județul Tulcea în anul şcolar 2020-2021 15-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină