• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Chilia Veche: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/15-09-2023 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: “MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II”, până la data de 15.06.2024 22-09-2023    - -
HCL 43/23-08-2023 neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului și contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în perioada 2023–2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2023–2024 08-09-2023    - -
HCL 42/23-08-2023 reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 08-09-2023    - -
HCL 41/23-08-2023 aprobarea scăderii din evidența creanțelor fiscale, a obligațiilor fiscale, provenind din impozite, taxe și amenzi contravenționale, la împlinirea termenului de prescripție pentru debitorii persoane fizice 08-09-2023    - -
HCL 40/23-08-2023 scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Comunei Chilia Veche, județul Tulcea 08-09-2023    - -
HCL 39/10-08-2023 aprobarea devizului general actualizat cu cheltuielile necesare realizării utilităților și dotărilor tehnico- edilitare în vederea realizării de locuințe de serviciu prin Programul ,,Construcție de locuințe de serviciu” 20-08-2023    - -
HCL 38/31-07-2023 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada august, septembrie și octombrie 2023 07-08-2023    - -
HCL 37/31-07-2023 reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 07-08-2023    - -
HCL 36/31-07-2023 modificarea și actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea 07-08-2023    - -
HCL 35/31-07-2023 aprobarea includerii teritoriului administrtiv al Comunei Chilia Veche în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ”Grup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII, în perioada de programare 2021–2027 07-08-2023    - -
HCL 34/31-07-2023 aprobarea includerii teritoriului comunei Chilia Veche în teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul ”Asociatia G.A.L. Oamenii Deltei”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023–2027 07-08-2023    - -
HCL 33/31-07-2023 aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în perioada ianuarie – iunie 2023 07-08-2023    - -
HCL 32/31-07-2023 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, și la apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2023 07-08-2023    - -
HCL 31/13-06-2023 aprobarea implementării PROIECTULUI „ ACHIZITIONARE AMBARCATIUNE PENTRU SITUATII DE URGENTA IN COMUNA CHILIA VECHE , JUDETUL TULCEA” în cadrul apelului de în cadrul apelului de proiecte„Investitii In Infrastructura Rurala La Scara Mica, Servicii Locale De Baza, Patrimoniu Cultural Si Calitatea Vietii” ce va fi finanțat prin Programul National de dezvoltare Rurala 2014-2020, Masura 19 - Leader Sub-Masura 19.2 - Sprijin Pentru Implementarea Acțiunilor, în cadrul Strategiei De Dezvoltare Locală - Gal Oamenii Deltei 30-06-2023    -
HCL 30/13-06-2023 aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției „ Achizitionare ambarcatiune pentru situatii de urgenta in Comuna Chilia Veche , judetul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Investitii în infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii” 1/2023 FEADR - sesiunea_ IUNIE 2023, finantat prin Programul National de dezvoltare Rurala, Axa LEADER, MĂSURII M5/6B Submasura 19.2. 30-06-2023    -
HCL 29/13-06-2023 aprobarea implementării proiectului „ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE PENTRU COMUNA CHILIA VECHE, JUDETUL TULCEA” în cadrul apelului de proiecte „Investitii în infrastructură rurală la scară mică, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii” EURI - sesiunea_ APRILIE 2023, ce va fi finanțat prin Programul National de dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa LEADER, Măsura M5/6B - Submasura 19.2. 30-06-2023    -
HCL 28/13-06-2023 aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției „ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE PENTRU COMUNA CHILIA VECHE, JUDETUL TULCEA” în cadrul apelului de proiecte „Investitii în infrastructură rurală la scară mică, servicii locale de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii” EURI - sesiunea_ APRILIE 2023, ce va fi finanțat prin Programul National de dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa LEADER, Măsura M5/6B - Submasura 19.2. 30-06-2023    -
HCL 27/31-05-2023 actualizarea poziției nr.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr.34/23.05.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea 17-06-2023    -
HCL 26/31-05-2023 aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2023 17-06-2023    - -
HCL 25/31-05-2023 aprobarea depunerii de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chilia Veche, Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 17-06-2023    -
HCL 24/31-05-2023 constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei MIHALACHE Caliopia , precum și vacantarea locului de consilier local 17-06-2023    - -
HCL 23/28-04-2023 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada mai, iunie și iulie 2023 14-05-2023    - -
HCL 22/28-04-2023 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea, precum și reglementarea unor dispoziții referitoare la indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali 14-05-2023    - -
HCL 21/28-04-2023 indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 13,8% 14-05-2023    -
HCL 20/27-03-2023 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche 07-04-2023    - -
HCL 19/27-03-2023 aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2022 07-04-2023    - -
HCL 18/27-03-2023 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2542/07.05.2019 pentru suprafața de 4 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 07-04-2023    - -
HCL 17/27-03-2023 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, și la apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul II 2023 07-04-2023    - -
HCL 16/27-03-2023 aprobarea vânzarii prin licitaţie publică și a documentaţiei de atribuire a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chilia Veche, în suprafaţă de 870 mp, situat în intravilanul comunei Chilia Veche, Tarlaua 2, parcela 24, număr cadastral 33714 07-04-2023    -
HCL 15/13-03-2023 aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna CHILIA VECHE, județul Tulcea, la programul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație și aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 18-03-2023    - -
HCL 14/28-02-2023 rectificare buget local 13-03-2023    - -
HCL 13/28-02-2023 desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea 13-03-2023    - -
HCL 12/28-02-2023 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru obiectivul: “MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II” 13-03-2023    - -
HCL 11/28-02-2023 însuşirea ACORDULUI DE COOPERARE privind organizarea și exercitarea activității de Urbanism, Amenajarea teritoriului și Autorizarea executării lucrărilor de construcții 13-03-2023    -
HCL 10/03-02-2023 aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 11-02-2023    - -
HCL 9/03-02-2023 completarea anexei nr.2 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Chilia Veche, aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Chilia Veche la Hotărârea Consiliului Local nr. 22 09.05.2022 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către operatorul regional S.C. AQUASERV S.A. Tulcea 11-02-2023    - -
HCL 8/03-02-2023 aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche pentru anul 2023 11-02-2023    -
HCL 7/03-02-2023 aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al Comunei Chilia Veche pentru anul 2023 11-02-2023    -
HCL 6/03-02-2023 aprobarea concesionării spațiului cu destinația de cabinet stomatologie din Comuna Chilia Veche, județul Tulcea 11-02-2023    - -
HCL 5/03-02-2023 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada februarie, martie și aprilie 2023 11-02-2023    - -
HCL 4/17-01-2023 aprobarea alinierii prețurilor la apa potabilă și canalizare-epurare, la tarifele unice practicate de către Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră 30-01-2023    - -
HCL 3/17-01-2023 aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 30-01-2023    -
HCL 2/27-12-2022 aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Chilia Veche, județul Tulcea în anul şcolar 2023-2024 05-01-2023    - -
HCL 1/04-01-2023 aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu suma de 42 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura de agrement cu facilitati de acostare in comuna Chilia Veche,, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 7/7.1/ITI, Cod proiect: 129749 14-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină