• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Chilia Veche: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 45/31-07-2020 însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 07-08-2020
HCL 44/31-07-2020 declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea, a unor terenuri intravilane, pe care sunt amplasate artere de circulație 07-08-2020
HCL 43/31-07-2020 instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Chilia Veche 07-08-2020
HCL 42/31-07-2020 aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2019 07-08-2020
HCL 41/31-07-2020 vânzarea prin licitaţie publică și a documentaţiei de atribuire a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chilia Veche, în suprafaţă de 491 mp, situat în intravilanul comunei Chilia Veche, Tarlaua 4, parcela 56, număr cadastral 30721 07-08-2020
HCL 40/29-06-2020 modificarea și completarea HCL nr. 23 din 08.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 10-07-2020 -
HCL 39/29-06-2020 aprobarea modificării și completării art.2 din HCL nr.61 din 04.12.2019 privind aprobarea participării Comunei Chilia Veche în calitate de beneficiar partener al proiectului ”Valorificarea identității culturale și istoriei comune pentru dezvoltarea turismului în zona de granița a Dunării de Jos” în cadrul Programul Operational comun Romania-Ucraina 2014-2020 10-07-2020 -
HCL 38/29-06-2020 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică și apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2020 10-07-2020 -
HCL 37/29-06-2020 aprobarea extinderii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L.Chilia Veche nr.48/23.06.2017 ,,Construire sat de vacanță” Nr. cadastral 30035 beneficiar S.C.SERT IT S.R.L 10-07-2020 -
HCL 36/29-06-2020 actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Comunei Chilia Veche, județul Tulcea 10-07-2020 -
HCL 35/29-06-2020 aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 53 / 31.10.2019 10-07-2020 -
HCL 34/29-06-2020 înregistrarea Comunei Chilia Veche în "Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat", denumit în continuare SNEP și aprobarea modului în care este suportat comisionul bancar aferent plăţii electronice cu cardul 10-07-2020 -
HCL 33/29-06-2020 alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020 10-07-2020 -
HCL 32/30-04-2020 închirierea prin licitație publică a spațiului mansarda clădire primărie, imobil aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche 09-05-2020
HCL 31/30-04-2020 aprobarea mutării punctului de lucru a Băncii Cooperatiste Deltacoop Tulcea, în Comuna Chilia Veche, județul Tulcea 04-05-2020 -
HCL 30/30-04-2020 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche, pe anul 2020 09-05-2020 -
HCL 29/30-04-2020 aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți a sumei de 500.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2020, a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Chilia Veche 09-05-2020 -
HCL 28/30-04-2020 aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, pentru anul 2020 09-05-2020
HCL 27/30-04-2020 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Comerciale ,,AQUA PREST CHILIA VECHE ‘’ S.R.L. 09-05-2020
HCL 26/30-04-2020 aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Societatea Comercială,, AQUA PREST CHILIA VECHE ‘’ S.R.L. 09-05-2020
HCL 25/09-04-2020 aprobarea închirierii unor suprafeţe de păşune (pajiști) prin atribuire directă, aflate în proprietatea privată a Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea 13-04-2020
HCL 24/09-04-2020 aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea Compartimentului Administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr.71 din 28.11.2013 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Chilia Veche 13-04-2020 -
HCL 23/09-04-2020 aprobarea proiectului “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 13-04-2020 -
HCL 22/18-03-2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ”MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic 28-03-2020 -
HCL 21/18-03-2020 aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în perioada septembrie 2019 – februarie 2020 28-03-2020
HCL 20/18-03-2020 acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Chilia Veche, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2019- 2020 28-03-2020 -
HCL 19/18-03-2020 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică și apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul II 2020 28-03-2020 -
HCL 18/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2382/02.05.2019 pentru suprafața de 25 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 17/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2304/24.04.2019 pentru suprafața de 8 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 16/18-03-2020 aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.2366/02.05.2019 pentru suprafața de 9 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 15/24-03-2020 revocarea Hotărârii Consiliul Local Chilia Veche nr.3 din 30.01.2020 privind aprobarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă al Comunei Chilia Veche gestionat de S.C Aquaprest Chilia Veche S.R.L 28-03-2020 -
HCL 14/18-03-2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2020 28-03-2020
HCL 13/18-03-2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche pentru anul 2020 28-03-2020 -
HCL 12/18-03-2020 aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea Departamentului registrul agricol, cadastru agricultura și activități sanitar veterinare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Chilia Veche nr.5 din 21.01.2014 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultura și activități sanitar veterinare 28-03-2020 -
HCL 11/18-03-2020 aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea Compartimentului Administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr.71 din 28.11.2013 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Chilia Veche 28-03-2020 -
HCL 10/18-03-2020 aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024 28-03-2020 -
HCL 9/18-03-2020 alegerea președintelui de ședință pentru martie-mai 2020 28-03-2020 -
HCL 8/25-02-2020 modificarea și completarea HCL nr. 23 din 08.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 08-03-2020 -
HCL 7/30-01-2020 actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare Iluminat Public Comuna Chilia Veche, județul Tulcea” 15-02-2020
HCL 6/30-01-2020 modificarea și completarea art.5 din H.C.L. Chilia Veche nr.16/28.02.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, a terenului în suprafață de 1.334 mp, inclusiv structura existentă, proprietate publică a Comunei Chilia Veche, identificat cu nr.cadastral 30117, strada Dunării nr.70, în vederea realizării de locuințe de serviciu prin Programul ,,Construcție de locuințe de serviciu” 15-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea, a unui teren intravilan, drum public din interiorul localității Chilia Veche, ,, Aleea dintre Blocuri” în suprafaţă de 783 mp 15-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 aprobarea consumului normat pe familie pentru acordarea subvențiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică și apă potabilă furnizate de rețeaua publică pentru anul 2020 15-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 aprobarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă al Comunei Chilia Veche gestionat de S.C Aquaprest Chilia Veche S.R.L 15-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea în domeniul public al Comunei Chilia Veche și în administrarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, a suprafeței de 1.426,96 ha teren arabil din Amenajarea agricolă Pardina 15-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 aprobarea propunerii reţelei şcolare care va funcționa în comuna Chilia Veche, județul Tulcea în anul şcolar 2020-2021 15-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină