• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Chilia Veche

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
51 23-09-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.1281/06.03.2020 privind documentația P.U.Z. și Planului Urbanistic Zonal ,,Stație de Cercetare -Super Site Delta Dunării în Cadrul Proiectului Major de Infrastuctură Centru Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare:Danubius-RI,, identificat în T4, Parcela 58, N.C./C.F.30723, comuna Chilia Veche, județul Tulcea da 2020-09-23  
50 21-07-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
49 21-07-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea, a unor terenuri intravilane, pe care sunt amplasate artere de circulație - -   - -
48 18-06-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind modificarea și completarea HCL nr. 23 din 08.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche, județul Tulcea” - -   - -
47 18-06-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea modificării și completării art.2 din HCL nr.61 din 04.12.2019 privind aprobarea participării Comunei Chilia Veche în calitate de beneficiar partener al proiectului ”Valorificarea identității culturale și istoriei comune pentru dezvoltarea turismului în zona de granița a Dunării de Jos” în cadrul Programul Operational comun Romania-Ucraina 2014-2020 - -   - -
46 03-06-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică și apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2020 - -   - -
45 03-06-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea extinderii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L.Chilia Veche nr.48/23.06.2017 ,,Construire sat de vacanță” Nr. cadastral 30035 beneficiar S.C.SERT IT S.R.L - -   - -
44 28-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Chilia Veche da 2020-05-28   -
43 28-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2019 - -   - -
42 28-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Comunei Chilia Veche, județul Tulcea - -   - -
41 26-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr 53 / 31.10.2019 - -   - -
40 22-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind vânzarea prin licitaţie publică și a documentaţiei de atribuire a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chilia Veche, în suprafaţă de 491 mp, situat în intravilanul comunei Chilia Veche, Tarlaua 4, parcela 56, număr cadastral 30721 da 2020-05-22   -
39 22-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind înregistrarea Comunei Chilia Veche în "Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat", denumit în continuare SNEP și aprobarea modului în care este suportat comisionul bancar aferent plăţii electronice cu cardul da 2020-05-22   -
38 19-05-2020 CIUPITU GEORGETA, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea pentru perioada iunie 2020 – august 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină