• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Chilia Veche

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
42 25-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 da 2022-07-25   -
41 25-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche da 2022-07-25   -
40 20-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea” pentru Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 31.05.2021 da 2022-07-20   -
39 20-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu aferente proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea,, cod SMIS nr.107170 da 2022-07-20   -
38 20-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; revocarea Hotărârii Consiliului Local Chilia Veche nr.58 din 21.12.2020 pentru aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.1281/06.03.2020 privind documentația P.U.Z. și Planului Urbanistic Zonal ,,Stație de Cercetare -Super Site Delta Dunării în Cadrul Proiectului Major de Infrastuctură Centru Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare:Danubius-RI,, da 2022-07-20   -
37 11-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; încetarea contractului de finanțare nr. C1920076P215323803942/26.08.2019 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România și Comuna Chilia Veche, județul Tulcea pentru proiectul „Reabilitare Moară - Muzeul Tradițiilor Locale” da 2022-07-11   -
36 11-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada august -octombrie 2022 da 2022-07-11   -
35 20-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea participării Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea la Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime- P.O.P.A.M - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII - Masura nr. 2- „Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice” și aprobarea implementării proiectului “ACHIZIȚIONAREA PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CHILIA VECHE, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-07-20   -
34 11-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Comuna Chilia Veche și ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN MILA 23 cu sediul în Localitatea Mila 23, Comuna Crișan, Județul Tulcea, în vederea implementării proiectului „Ruta satelor cu arhitectura tradițională in Delta Dunării” da 2022-07-11  
33 11-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea achiziționării unui utilaj buldoexcavator, în scopul întreținerii pajiștilor permanente aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale comuna Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-07-11   -
32 11-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea măsurilor pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-07-11  
31 08-07-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-07-08   -
30 28-06-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în perioada ianuarie – iunie 2022 da 2022-06-28   -
29 28-06-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea participării Comunei Chilia Veche la Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 și aprobarea implementării proiectului “Cresterea capacității de intervenție în situații de urgență în Comuna Chilia Veche, Județul Tulcea” da 2022-06-28   -
28 30-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în dotarea Primăriei comunei Chilia Veche da 2022-05-30   -
27 30-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; modificarea și actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-05-30  
26 30-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; însuşirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” da 2022-05-30  
25 27-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; încetarea Contractului de concesiune nr.2471 din 27 iunie 2013 încheiat între Comuna Chilia Veche și S.C. Aquaprest Chilia Veche S.R.L. da 2022-05-27   -
24 27-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul III 2022 da 2022-05-27   -
23 27-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Chilia Veche, județul Tulcea pentru perioada 2021-2027 da 2022-05-27  
22 03-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional S.C. AQUASERV S.A. Tulcea da 2022-05-03   -
21 02-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Construire pensiune turistică,, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, în comuna Chilia Veche, județul Tulcea, strada Dunării nr.76, beneficiar-S.C. GLO-MARINE S.R.L. da 2022-05-02  
20 02-05-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada mai-iulie 2022 da 2022-05-02   -
19 19-04-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; rectificare buget local da 2022-04-19   -
18 18-04-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; acordarea unui mandat special domnului Ciauș Timur-Alexandru, Primarul Comunei Chilia Veche, în calitate de reprezentant al comunei Chilia Veche în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din județul Tulcea” , în vederea exercitării votului privind ajustarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilități publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional S.C.Aquaserv S.A. Tulcea da 2022-04-18   -
17 22-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea dreptului de uz, servitute și superficie asupra terenului, categorie de folosință drum, ce aparține domeniului public al comunei Chilia Veche, județul Tulcea, în suprafață de 21.631 mp, în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. da 2022-03-22   -
16 22-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea participării Comunei Chilia Veche la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii da 2022-03-22   -
15 21-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Chilia Veche, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 da 2022-03-21   -
14 21-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chilia Veche aferent trimestrului IV al anului 2021 da 2022-03-21   -
13 16-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster necesar pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-03-16   -
12 16-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-03-16   -
11 15-03-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea dării în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat al spațiului - imobil aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche, cu Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, pentru Postul de Poliție Chilia Veche da 2022-03-15   -
10 25-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, și la apă potabilă, conform O.G.nr.27/1996, pentru Trimestrul II 2022 da 2022-02-25   -
9 21-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru obiectivul: “MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II” da 2022-02-21   -
8 21-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea concesionării spațiilor cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie din Comuna Chilia Veche, județul Tulcea da 2022-02-21   -
7 21-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Chilia Veche da 2022-02-21  
6 14-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 da 2022-02-14  
5 14-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Bugetului local al Comunei Chilia Veche pentru anul 2022 da 2022-02-14  
4 14-02-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Chilia Veche, Județul Tulcea pentru perioada februarie-martie-aprilie 2022 da 2022-02-14   -
3 25-01-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.4506 din 24.09.2021 da 2022-01-25   -
2 25-01-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; încetarea Contractului de concesiune nr.4505 din 24.09.2021 da 2022-01-25   -
1 04-01-2022 CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU, Primar; aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chilia Veche , judeţul Tulcea pentru anul 2022 da 2022-01-04  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local