Taxe şi impozite locale

HOTĂRÂREA nr.65/2019 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 în Comuna Chilia Veche, județul Tulcea


ANEXELE nr.1 – 12 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020,

la nivelul U.A.T Comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

                                               

Anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019

 

Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

 

Capitolul I. Reguli generale

 

 Art. 1. (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care au în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

   (2) Pentru clădirile proprietate public  sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,  închiriate,  date  în  administrare  ori  în  folosinţă,  după  caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

   (3) Impozitul  pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, a oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

   (4) Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

   (5) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

   (6) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

 

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri

 

Art. 2. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri:

    (1) Clădirile aparţinând persoanelor fizice pentru care nu se datorează impozit/taxă, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

 1. a) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la ar 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările ş completările ulterioare;
 2. b) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de războ Scutirea se acorda integral pentru cladirile detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 3. c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladiria de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti. Scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari;
 4. d) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate. Scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 5. e) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 6. f) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradala si/sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

    (2) Clădirile aparţinând persoanelor juridice pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii sunt, după cum urmează:

 1. a) clădirile aflate  în  proprietatea publică  sau  privată a  statului  sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
 2. b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 5. e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
 6. f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea ş funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,  cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 8. h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 9. i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 10. j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 11. k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sun folosite pentru alte activităţi economice;
 12. l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 13. m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 14. n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 15. o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 16. p) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 17. r) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 18. s) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 19. t) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
 20. u) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradala si/sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

    (3) Se acorda scutirea de la plata a impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale altele decat cele prevazute la alin. (1) lit g) si alin. (2) lit. v);
 2. b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
 3. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 4. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 5. e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 6. f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 7. g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 8. h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu OG nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
 9. i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

  j)clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, (Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989) cu modificările şi completările ulterioare 

 1. k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
 2. l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 3. m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 6. p) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
 7. r) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

     (4) Se acorda o reducere de 50% de la plata impozitului pe cladirile persoanelor fizice, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare dupa cum urmeaza:

 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietari ambii soti, la solicitarea sotului supravietuitor pentru cladirea de la adresa de domiciliu .
 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietar unul dintre soti ( in titlu de proprietate - constituire iar in contractul de vanzare cumparare conform Codului familiei – bun comun), titularul actului fiind decedat, la solicitarea sotului supravietuitor pentru cladirea de la adresa de domiciliu
 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietar unul dintre soti, indiferent de forma de dobandire (titularul fiind decedat), la solicitarea sotului supravietuitor pentru cladirea de la adresa de domiciliu.
 • In cazul persoanelor care nu detin acte de proprietate pentru casa dar figureaza in registrul cadastral ca proprietari si platesc impozite de zeci de ani.

     (5) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (3) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

    (6) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevazute de la alin. (1) la alin. (4), se acorda pe baza cererii persoanelor fizice si juridice, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator,  pe baza documentelor doveditoare  valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, certificate de conformitate cu originalul, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) lit. d) pentru care scutirea se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

   (7) Impozitul pe clădirile  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice si juridice care sunt  utilizate  pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se acorda pe baza cererii persoanelor fizice si juridice la care anexeaza documente justificative aferente activitatii pentru care sunt autorizati, referitoare la functionarea structurilor turistice (facturi de utilitati, facturi fiscale, state de plata a salariatilor, etc.).

 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Art. 3 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,15%.

    (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

 ______________________________________________________________________________

|                Tipul clădirii                   |    Valoarea impozabilă     |

|                                                 |      - lei/m2 -             |

|                                                 |____________________________|

|                                                 | Cu instalaţii| Fără        |

|                                                 | de apă,      | instalaţii  |

|                                                 | canalizare,  | de apă,     |

|                                                 | electrice şi | canalizare, |

|                                                 | încălzire    | electrice   |

|                                                 | (condiţii    | sau         |

|                                                 | cumulative)  | încălzire   |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu      | 1.046        | 628         |

| pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din      |              |             |

| orice alte materiale rezultate în urma unui     |              |             |

| tratament termic şi/sau chimic                  |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din   | 314          | 209         |

| piatră naturală, din cărămidă nearsă, din       |              |             |

| vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  |              |             |

| unui tratament termic şi/sau chimic             |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau   | 209          | 183         |

| cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din   |              |             |

| orice alte materiale rezultate în urma unui     |              |             |

| tratament termic şi/sau chimic                  |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, | 131          | 78          |

| din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din   |              |             |

| vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  |              |             |

| unui tratament termic şi/sau chimic             |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| E. În cazul contribuabilului care deţine la     | 75% din suma | 75% din suma|

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,    | care s-ar    | care s-ar   |

| demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca        | aplica       | aplica      |

| locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri | clădirii     | clădirii    |

| prevăzute la lit. A - D                         |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

| F. În cazul contribuabilului care deţine la     | 50% din suma | 50% din suma|

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la | care s-ar    | care s-ar   |

| demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte   | aplica       | aplica      |

| scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre| clădirii     | clădirii    |

| tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D     |              |             |

|_________________________________________________|______________|_____________|

 

 

    (3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

   (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

   (5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

   (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona in cadrul localitatii

 

Rangul localitatii

 

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

 

 

   (7)  Zonele  A,  B, şi  C  din  intravilan  sunt  stabilite  conform  Hotărârii  Consiliului  Local nr. 21/28.05.2010 privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului atat in intravilanul cat si in extravilanul comunei Chilia Veche

   (8) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

   (9) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6) şi (8) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

    (10) În cazul clădirii  la care au fost executate lucrări  de renovare majoră,  din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fos efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare modernizare,  modificare  sau  extindere,  precum  şi,  după  caz,  alte  lucrări  de  intervenţie  pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor,  conform  legii,  vizând,  în  principal,  creşterea  performanţei  energetice  şi  a  calităţi arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Art. 4 Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

    (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,8% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă ;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 an anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazu clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

    (2)  Pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice,  utilizate  pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (3)  În  cazul  în  care  valoarea  clădirii  nu  poate  fi  calculată  conform  prevederilor alin.  (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 3 din prezenta anexă.

 

Art. 5 Calculul  impozitului  pe  clădirile  cu  destinaţie  mixtă  aflate  în  proprietatea persoanelor  fizice

    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform art. 3 din prezenta anexă, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial conform art. 4 din prezenta anexă.

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 3 din prezenta anexă.

     (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 3 din prezenta anexă;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 4 din  prezenta anexă.

 

        Capitolul IV. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

 

Art. 6 Calculul  impozitului/taxei pe  clădirile  rezidenţiale  şi  nerezidenţiale  deţinute  de persoanele juridice

    (1)  Pentru  clădirile  rezidenţiale  aflate  în  proprietatea  sau  deţinute  de  persoanele  juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în  proprietatea sau  deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (3)  Pentru  clădirile  nerezidenţiale aflate  în  proprietatea  sau  deţinute  de  persoanele  juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

    (5)  Pentru  stabilirea  impozitului/taxei pe  clădiri,  valoarea  impozabilă  a  clădirilor  aflate  în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. b)  valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un  evaluator  autorizat  în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anulul fiscal anterior;
 4. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă ;

   (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

   (8) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe cladiri la cap. II art. 2 alin. (2)

   (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%

    (10) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

        Capitolul V. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

 

Art. 7 (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

   (2) Orice persoană care dobândeşte sau construieşte o clădire în cursul anului are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

   (3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 1. a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de  recepţie,  dar  nu  mai  târziu  de  15  zile  de  la  data terminării efective a lucrărilor;
 2. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
 3. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la  data  expirării  acestui  termen  şi  numai  pentru  suprafaţa  construită  desfăşurată  care  are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

   (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

   (5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

   (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificări respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

   (7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

    (8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau  în  cursul  anului  intervine  un  eveniment  care  conduce  la  modificarea  impozitului  pe  clădiri impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

    (9)  În  cazul  clădirilor  la  care  se  constată  diferenţe  între  suprafeţele  înscrise  în  actele  de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registru agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru ca anexă la declaraţia fiscală.

   (10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractulu de leasing;
 3. c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

   (11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

   (12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

   (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până  la data de 25  a  lunii următoare celei în  care  s-a înregistrat situaţia respectivă.

   (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

   (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 

Capitolul VI. Plata impozitului

 

Art. 8 (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

    (2)  Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până  la  data  de 31 martie a anului  respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

    (3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

   (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei Chilia Veche, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

   (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

   (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

  (7) Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, conform legislaţiei în vigoare.

    

  Capitolul VII.

 

    Art. 9 Dispozitii comune

   (1) Cota adiţionala pentru impozitul/ taxa pe cladiri este de 15%.

   (2) Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe clădiri se majoreaza cu 500%.

   (3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor prevăzute la alin. (2) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

   (4) Clădirile care intră sub incidenţa alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

   (5) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (4) au caracter individual.

 

 

    Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019

 

Impozitul pe teren şi taxa pe teren

 

Capitolul I. Reguli generale

 

 Art. 1. (1) Orice persoană  care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în legea prevede altfel.

   (2)  Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

  (3) Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, a oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

  (4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

  (5) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

  (6)Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

   (7) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren

 

Art. 2. Scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei pe teren

      (1) Terenurile aparţinând persoanelor fizice pentru care nu se datorează impozit/taxă, prin efectul legii, sunt:

 1. a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război Scutirea se acorda integral pentru terenurile detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 2. b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 din Decret-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scutirea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din terenul respectiv apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari;
 3. c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap  grav  sau  accentuat  şi a persoanelor  încadrate  în  gradul  I  de  invaliditate,  respectiv  a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul Ide invaliditate. Scutirea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din terenul respectiv apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 4. d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la ar 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
 5. e) terenurile degradate sau  poluate, incluse în  perimetrul de  ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
 6. f) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură.
 7. g) suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, prevazute la anexa 1, cap. II alin. (1) lit. g) si alin. (2) lit. v), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

    (2) Terenurile aparţinând persoanelor juridice pentru care nu se datorează impozit/taxă, prin efectul legii, sunt:

 1. a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
 2. b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare or în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. c) terenurile  fundaţiilor  înfiinţate  prin  testament, constituite conform  legii,  cu  scopul  de  a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracte umanitar, social şi cultural;
 4. d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 5. e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
 6. f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) terenurile  unităţilor  sanitare  publice,  cu  excepţia  suprafeţelor  folosite  pentru  activităţ economice;
 8. h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
 9. i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfe printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
 10. j) terenurile degradate sau  poluate,  incluse  în  perimetrul de  ameliorare,  pentru  perioada cât durează ameliorarea acestora;
 11. k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
 12. l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
 13. m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
 14. n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 15. o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 16. p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 17. q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţie şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sun folosite pentru activităţi economice;
 18. r) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 19. s) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
 20. t) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
 21. u) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu  statut  de  utilitate  publică,  precum  şi  cele  închiriate,  concesionate  sau  primite  în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilo care sunt folosite pentru activităţi economice.
 22. v) suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, prevazute la anexa 1, art. 2 alin. (1) lit. g) si alin. (2) lit. v), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

       (3) Se acorda scutirea de la plata a impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 4. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 5. e) terenurile  utilizate  de  organizaţii  nonprofit  folosite  exclusiv  pentru  activităţile  fără  scop lucrativ;
 6. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 7. g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de pana la 5 ani;
 8. h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i) terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale altele decat cele prevazute in anexa 1, art. 2 alin. (1) lit. g) si alin. (2) lit. v), cu exceptia terenurilor care sunt fol9osite pentru activitati economice;
 10. j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt  mai  mici  decâ salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
 11. k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 12. l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
 13. m) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
 14. n) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
 15. o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
 16. p) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
 17. r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
 18. s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitia publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare;
 19. t) Se acorda o reducere de 50% de la plata a impozitului/taxei pe teren persoanelor fizice, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare dupa cum urmeaza:
 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietari ambii soti, la solicitarea sotului supravietuitor pentru terenul intravilan de la adresa de domiciliu si pentru terenul din extravilan .
 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietar unul dintre soti ( in titlu de proprietate - constituire iar in contractul de vanzare cumparare conform Codului familiei – bun comun), titularul actului fiind decedat, la solicitarea sotului supravietuitor pentru terenul intravilan de la adresa de domiciliu si pentru terenul din extravilan .
 • In cazul actelor de proprietate in care figureaza ca proprietar unul dintre soti, indiferent de forma de dobandire (titularul fiind decedat), la solicitarea sotului supravietuitor pentru terenul intravilan de la adresa de domiciliu si pentru terenul din extravilan .
 • In cazul persoanelor care nu detin acte de proprietate pentru terenul intravilan dar figureaza in registrul cadastral ca proprietari si platesc impozite de zeci de ani.
 • In cazul persoanelor care nu detin acte de proprietate pentru terenul aferent casei dar au autorizatie de construire pentru casa de la adresa de domiciliu pe numele lor
 • In cazul persoanelor care au concesionat teren extravilan de la Consiliul Judetean Tulcea, teren situat pe teritoriul administrativ al localitatii noastre, si datoreaza la noi taxa pe teren.

-        In cazul persoanelor care  au terenuri intravilane si extravilane concesionate sau inchiriate de la institutia noastra si datoreaza taxa pe teren.

      (5) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren prevazute de la alin. (1) la alin. (4), se acorda pe baza cererii persoanelor fizice si juridice, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator,  pe baza documentelor doveditoare  valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, certificate de conformitate cu originalul, cu exceptia persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) pentru care scutirea se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

    (6) Impozitul pe terenurile  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice si juridice care sunt  utilizate  pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie .

 

  Capitolul III. Calculul impozitului/taxei pe teren

 

Art. 3 (1) Impozitul/taxa pe  teren  se  stabileşte  luând  în  calcul  suprafaţa  terenului,  rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrări făcute de consiliul local.

    (2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

Zona din cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitatii - lei/ha.-

 

IV

V

A

1000

950

B

950

750

C

750

450

 

   (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

   (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

Nr.

crt.

 

Categoria de folosinta

Zona  - lei/ha. -

     A

B

C

1

Teren arabil

    29

22

20    

2.

Pasune

    22

20

16

3.

Fanete

    22

20

16

4.

Vie

    48

37

29

5.

Livada

    55

48

37

6.

Padure sau alte terenuri cu

vegetatie forestiera

 

    29

 

22

 

20            

7.

Teren cu apa

    16

14

8

8.

Drumuri şi căi ferate                      

      x

x

x

9.

Teren neproductiv                          

      x

x

x

 

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

IV

1,10

V

1,00

 

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuiel din desfăşurarea obiectului de activitate agricultură.

   (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Nr.

crt.

 

Categoria de folosinta

Impozit (lei)

1.

Teren cu constructii

28

2.

Teren arabil

48

3.

Pasune

26

4.

Faneata

26

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1

50

5.1

Vie până la intrarea pe rod                

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 6.1

50

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

 

14

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie                     

 

0

8.

Teren cu apa, altul decit cel cu amenajari piscicole

4

8.1

Teren cu amenajări piscicole

31

9.

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv                          

0

 

   (8) Suma rezultata va fi înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut in tabel:

 

Zona in cadrul localitatii

 

Rangul localitatii

 

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

 

    (9)  În cazul terenurilor apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, valoarea impozabila se stabileste prin asimilarea cu terenurile neproductive.

   (10)  Înregistrarea în  registrul  agricol  a  datelor  privind  terenurile,  a  titularului  dreptului  de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnatură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

 

Capitolul IV. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren

 

Art. 4 (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

   (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

   (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

   (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau  în  cursul  anului  intervine  un  eveniment  care  conduce  la  modificarea  impozitului  pe  teren impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

   (5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi  datorează impozitul pe  teren  conform noii  situaţii începând cu  data  de 1 ianuarie a anului următor.

   (6)  În  cazul  terenurilor  la  care  se  constată  diferenţe  între  suprafeţele  înscrise  în  actele  de proprietate  şi  situaţia  reală  rezultată  din  măsurătorile  executate  în  condiţiile  Legii  nr.  7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară,  iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

   (7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în  posesia locatorului ca urmare a  rezilieri contractului de leasing;
 3. c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

   (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

   (9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

   (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de  competenţă se  află  terenul,  până  la  data  de  25  a  lunii  următoare celei  în  care  s-a înregistrat situaţia respectivă.

   (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

  (12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

Capitolul V. Plata impozitului

    

Art. 5  (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

   (2)  Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până  la  data  de 31 martie a anului  respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

   (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

   (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Chilia Veche, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

   (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

   (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

   (7) Neplata impozitului/taxei pe teren la termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere conform legislaţiei în vigoare.

 

Capitolul VI.

 

Art. 6   Dispozitii comune

   (1) Cota adiţionala pentru impozitul/taxa pe teren este de 15%.

   (2) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu  300%, începând cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotararea consiliului local.

   (3) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe teren se majoreaza cu 300%.

   (4) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (3) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

  (5) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

  (6) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (5) au caracter individual.

         

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019

 

Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul I. Reguli generale

 

   Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat  în  România  datorează  un  impozit  anual  pentru  mijlocul  de  transport,  cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

   (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

   (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţi administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

   (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

 

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport

 

    Art. 2.  Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport:

   (1) Mijloacele de transport apartinand persoanelor fizice pentru care nu se datoreaza impozit sunt:

 1. a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Scutirea se acorda integral pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, detinut in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 2. b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Scutirea se acorda integral pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, detinut in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 3. c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Scutirea se acorda integral pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, detinut in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti. scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari
 4. d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la ar 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 5. e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice, aflate in proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul in unitatile administrativ-teriotoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 6. f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 7. g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 8. h) autovehiculele acţionate electric.

 

   (2) Mijloacele de transport apartinand persoanelor juridice pentru care nu se datoreaza impozit sunt: 

 1. a) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice, aflate in proprietatea persoanelor juridice cu domiciliul in unitatile administrativ-teriotoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 2. b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 3. c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
 4. d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 5. e) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 6. f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 7. g) mijloacele de  transport  ale  instituţiilor sau  unităţilor care  funcţionează sub  coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 8. h) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 9. i) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au  ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 10. j) autovehiculele acţionate electric;
 11. k) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 12. l) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    (3) Consiliile locale pot hotara sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol pe baza de criterii si proceduri proprii. Scutirea se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.

   (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitatile precizate în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltări economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

   (5) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport, se acorda pe baza cererii persoanelor fizice si juridice si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator,  pe baza documentelor doveditoare  valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, certificate de conformitate cu originalul, cu exceptia persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b) pentru care scutirea se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

 

     Capitolul III. Calculul impozitului datorat pentru mijloacele de transport

 

    Art. 3. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezenta Anexă.

 • În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |        Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       | Lei/200 cm3   |

|crt.|                                                          | sau fracţiune|

|    |                                                          | din aceasta  |

|____|__________________________________________________________|______________|

|     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)        |

|______________________________________________________________________________|

| 1  | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu | 8            |

|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv     |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 2  | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  | 9            |

|    | cilindrică de peste 1.600 cm3                             |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 3  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi  | 19           |

|    | 2.000 cm3 inclusiv                                        |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 4  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  | 75           |

|    | 2.600 cm3 inclusiv                                        |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 5  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi  | 151          |

|    | 3.000 cm3 inclusiv                                        |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 6  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3  | 303          |

|    |                                                          |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 7  | Autobuze, autocare, microbuze                            | 25           |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 8  | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă| 31           |

|    | autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 9  | Tractoare înmatriculate                                  | 19           |

|____|__________________________________________________________|______________|

|                II. Vehicule înregistrate                                    |

|______________________________________________________________________________|

| 1  | Vehicule cu capacitate cilindrică                        | lei/200 cm3   |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 1.1| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 4            |

|    | < 4.800 cm3                                               |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 1.2| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 6            |

|    | > 4.800 cm3                                               |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

| 2  | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          | 150          |

|    |                                                          |              |

|____|__________________________________________________________|______________|

 

   (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

  (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

  (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 ______________________________________________________________________________

|    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată     |         Impozitul       |

|                 maximă admisă                      |        (în lei/an)      |

|                                                    |_________________________|

|                                                    |Ax(e)        |Alte       |

|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |

|                                                    |cu sistem    |suspensie  |

|                                                    |de           |pentru     |

|                                                    |suspensie    |axele      |

|                                                    |pneumatică   |motoare    |

|                                                    |sau          |           |

|                                                    |echivalentele|           |

|                                                    |recunoscute  |           |

|____________________________________________________|_____________|___________|

| I   | două axe                                                               |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică  |           0 |       149 |

|     |   | de 13 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică  |         149 |       413 |

|     |   | de 14 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică  |         413 |       581 |

|     |   | de 15 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică  |         581 |      1315 |

|     |   | de 18 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 5 | Masa de cel puţin 18 tone                |         581 |      1315 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| II  | 3 axe                                                                  |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică  |         149 |       259 |

|     |   | de 17 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică  |         259 |       532 |

|     |   | de 19 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică  |         532 |       691 |

|     |   | de 21 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică  |         691 |      1066 |

|     |   | de 23 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |        1066 |      1656 |

|     |   | de 25 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |        1066 |      1656 |

|     |   | de 26 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 7 | Masa de cel puţin 26 tone                |        1066 |      1656 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| III | 4 axe

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |         691 |       701 |

|     |   | de 25 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |         701 |      1094 |

|     |   | de 27 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică  |        1094 |      1737 |

|     |   | de 29 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică  |        1737 |      2577 |

|     |   | de 31 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică  |        1737 |      2577 |

|     |   | de 32 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 6 | Masa de cel puţin 32 tone                |        1737 |      2577 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

 

   (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 ______________________________________________________________________________________

|    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată     |         Impozitul       |

|    maximă admisă                                   |        (în lei/an)      |

|                                                    |_________________________|

|                                                    |Ax(e)        |Alte       |

|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |

|                                                    |cu sistem    |suspensie  |

|                                                    |de           |pentru     |

|                                                    |suspensie    |axele      |

|                                                    |pneumatică   |motoare    |

|                                                    |sau          |           |

|                                                    |echivalentele|           |

|                                                    |recunoscute  |           |

|____________________________________________________|_____________|___________|

| I   | 2 + 1 axe                                                              |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică  |           0 |         0 |

|     |   | de 14 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică  |           0 |         0 |

|     |   | de 16 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică  |           0 |        67 |

|     |   | de 18 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică  |          67 |       154 |

|     |   | de 20 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică  |         154 |       360 |

|     |   | de 22 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică  |         360 |       465 |

|     |   | de 23 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |         465 |       840 |

|     |   | de 25 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |         840 |      1473 |

|     |   | de 28 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 9 | Masa de cel puţin 28 tone                |         840 |      1473 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| II  | 2 + 2 axe                                                              |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |         144 |       336 |

|     |   | de 25 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |         336 |       552 |

|     |   | de 26 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică  |         552 |       811 |

|     |   | de 28 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică  |         881 |       979 |

|     |   | de 29 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică  |         979 |      1608 |

|     |   | de 31 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică  |       1608 |       2231 |

|     |   | de 33 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică  |        2231 |      3388 |

|     |   | de 36 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |        2231 |      3388 |

|     |   | de 38 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 9 | Masa de cel puţin 38 tone                |       2231 |       3388 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| III | 2 + 3 axe                                                              |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |        1776 |      2472 |

|     |   | de 38 tone           

                   |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |        2472 |      3359 |

|     |   | de 40 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone                |        2472 |      3359 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| IV  | 3 + 2 axe                                                              |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |        1569 |      2179 |

|     |   | de 38 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |        2179 |      2014 |

|     |   | de 40 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  |        3014 |      4458 |

|     |   | de 44 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 44 tone                |        3014 |      4458 |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

| V   | 3 + 3 axe                                                              |

|_____|________________________________________________________________________|

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |         892 |      1079 |

|     |   | de 38 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |        1079 |      1613 |

|     |   | de 40 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  |        1613 |      2567 |

|     |   | de 44 tone                               |             |           |

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

|     | 4 | Masa de cel puţin 44 tone                |        1613 |      2567 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 ____________________________________________________________

|       Masa totală maximă autorizată        | Impozit |

|                                            | - lei - |

|____________________________________________|_________|

| a. Până la 1 tonă, inclusiv                |     9   |

|____________________________________________|_________|

| b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |    36   |

|____________________________________________|_________|

| c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |    54   |

|____________________________________________|_________|

| d. Peste 5 tone                            |    67   |

|____________________________________________|_________|

 

   (8) In cazu unui mijloc de transport pe apa, impozitul mijlocului de transport  este egala cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator :

 

Mijloacele de transport pe apa

Impozit

-lei/an-

1. luntre,barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

22

2. barci fara motor, folosite in alte scopuri

59

3. barci cu motor

220

4. nave de sport si agrement

480

5. scutere de apa

220

6. remorchere si impingatoare :

X

   a) pina la 500 CP, inclusiv

585

   b) peste 500 CP si pina la 2000 CP, inclusiv

951

   c) peste 2000 CP si pina la 4000 CP, inclusiv

1462

   d) peste 4000 CP

2340

7.  vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 

190

8.  ceamuri, slepuri si barje fluviale :

X

   a) cu capacitatea de incarcare pina la 1500 tone, inclusiv

190

   b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pina la   

        3000 tone, inclusiv

 

293

   c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

513

 

    (9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document  similar.

 

Capitolul IV. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

 

    Art. 4  (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care  deţine  dreptul  de  proprietate  asupra  unui  mijloc  de  transport  înmatriculat  sau  înregistrat  în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

    (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrări mijlocului de transport.

   (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

   (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitu începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

    (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depuneri declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îş are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, ş datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

  (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
 2. b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verba de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente
 3. c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

   (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

   

 Capitolul V. Plata impozitului pe mijloacele de transport

 

   Art. 5 (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

   (2)  Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până  la  data  de 31 martie a anului  respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

   (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili personae fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

   (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al Comunei Chilia Veche, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

  (5) Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, conform legislaţiei în vigoare.

 

Capitolul VI. Dispozitii comune

 

  Art. 6 Cota adiţionala pentru impozitul pe mijlocul de transport este de 15%.

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                       

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

 

      CAPITOLUL I

Art.1.Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie prevăzută în prezenta Anexă trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitateal autoritatii administratiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

Art.2.Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in mediul urban, sunt cele prevazute in  tabelul urmator :

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul

Taxa – lei -

 a). pina la 150 mp

6

 b). intre 151-250 mp

7

 c). intre 251 mp si 500 mp

9

 d). intre 501 mp si 750 mp

13

 e). intre 751 mp si 1000 mp

15

 

 f). peste 1000 mp

15 +0,01leu pentru fiecare mp

care depaseste 1000 mp

      

   (1). Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform pct. 2.

    (2). Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

Denumire taxa

Taxa

Taxa  pentru  avizarea  certificatului  de  urbanism  de  către  comisia  de  urbanism  şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean

 

 

16

Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  foraje  sau  excavări  necesare  lucrărilor  de cercetare şi  prospectare a terenurilor în  etapa efectuării studiilor geotehnice şi  a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilo de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vo fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări

 

16

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţi de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice

 

8

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

 

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa stabileste de consiliul local in suma de pana la 9 lei, inclusiv

 

9

 

     Art.3.Taxe pentru eliberarea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei de desfiinţare

   (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

  (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (1) este egală cu 1%  din valoarea autorizată a lucrărilor  de construcţie inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

  (3) Pentru taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
 2. b) pentru taxa prevăzută la a (1), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi ma mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform anexei nr. 1, cap.III, alin. (2);
 3. c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la Serviciul Impozite şi Taxe, vizată de către persoana împuternicită din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii administraţie publice locale;
 4. d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, Serviciul Impozite şi Taxe are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
 5. e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care Serviciul Impozite şi Taxe a comunica valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată  de autoritatea administraţie publice locale.

   (4)Taxa  pentru  prelungirea  unei  autorizaţii  de  construire este egală cu  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

   (5) Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  desfiinţare,  totală  sau  parţială,   a  unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitulu pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 Art. 4.Taxe pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

   (1)  În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează, astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

Art.5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu  2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitatii:

 

Denumire venit

Taxa - lei

1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare

 

10 lei

2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

32 lei

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

 

32 lei

3.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfăşurarea activităţii de alimentatie publica inregistrata in grupele

 

x

a) CAEN 561 restaurante

200 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv

600 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp

b) CAEN 563 baruri si alte activitati de servire a bauturilor

300 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv

700 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp

c) CAEN 932 alte activitati recreative si distractive

200 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv

600 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp

 

    (1) Temeiul juridic al instituirii taxei de la pct. 1, îl constituie prevederile art. 475 alin. (1) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Temeiul juridic al  instituirii taxei de la pct. 2,  îl  constituie prevederile art. 5  din  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

   (3) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare se încasează de la persoanele fizice producătorii agricoli, care exercită activităţi de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie şi care deţin atestat de producător.

   Temeiul juridic al  instituirii acestei taxe  îl  constituie prevederile art.  8  din  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Responsabilitatea supravegherii  activităţii  de  stabilire  şi  verificare  a încasării taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător şi pentru eliberarea carnetului de comercializare, revine Compartimentulu Registru Agricol din cadrul Comunei Chilia Veche.

   (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevazute la pct. 4 din tabelul de mai sus, în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctual de lucru.

    Temeiul juridic al instituirii acestei taxe îl constituie prevederile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          CAPITOLUL II -  Scutiri

 

Art.8. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

 1. a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de

război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 1. b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la ar 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. c) certificatele  de  urbanism  şi  autorizaţiile  de  construire  pentru  lăcaşuri  de  cult  sau construcţii-anexă;
 3. d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
 4. e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
 5. f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
 6. g) autorizaţiile de  construire pentru  autostrăzile şi  căile  ferate  atribuite  prin  concesionare conform legii;
 7. h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau  o  unitate  care  funcţionează  sub  coordonarea  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetări Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 8. i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 9. j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare ş reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 10. k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

    (2)  Se acorda scutirea de la plata a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

 1. a) lucrări  de  întreţinere,  reparare,  conservare,  consolidare,  restaurare,  punere  în  valoare  a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelo istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
 2. b)  lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural a monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de  proprietarii  imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
 3. c) lucări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulări operaţiunilor respective.

 

      CAPITOLUL III. Dispozitii comune

 

Art. 9. Cota adiţionala la taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor  este de 15%.

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019         

Taxa  pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

CAPITOLUL I – Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

 

Art. 1. (1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Tulcea în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxe prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

   (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensu prezentului articol, corespunde activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare ş alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

   (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţi administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

   (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se calculează prin aplicarea cotei de 2% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

   (5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

  (6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

 

CAPITOLUL II – Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Art. 2.  (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public,  datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Comunei Chilia Veche.

   (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 1. a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 33 lei;
 2. b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, suma este de 24 lei.

   (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

   (4) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

   (5) În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării acesteia prin depunerea unei declaraţii rectificative.

   (6) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

   (7) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

CAPITOLUL III – Scutiri

 

Art. 3. (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

(4)  Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi  publicitate  nu  se  aplică  pentru  panourile  de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişaju efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

 

      CAPITOLUL IV – Dispozitii comune

 

  Art. 4 Cota adiţionala la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  este de 15%.

 

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                                        

Impozitul pe spectacol

 

  CAPITOLUL I – Impozitul pe spectacol

Art. 1 . (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă pe raza administrativ-teritorială a Comunei Chilia Veche are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezenta anexă, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Art. 2. Cote şi valori de impozitare

      (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor după cum urmează:

 1. a) 0,1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
 2. b) 0,1% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

 Art. 3. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

  Art. 4. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezenta anexă au obligaţia de:

 1. a) a înregistra  biletele  de  intrare  şi/sau  abonamentele  la  compartimentul  de  specialitate  a autorităţii  administraţiei  publice  locale  care  îşi  exercită  autoritatea  asupra  locului  unde  are  loc spectacolul;
 2. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
 3. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
 4. d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e) a asigura,  la  cererea  compartimentului de  specialitate al  autorităţii  administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
 6. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa ş inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi S

 

 CAPITOLUL II – Scutiri

   Art. 5.  Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

 

CAPITOLUL III – Plata impozitului

  Art. 6.  (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

     (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal local, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

    (3) Persoanele  care  datorează  impozitul  pe  spectacole  răspund  pentru  calculul  corect  a impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

     (4) Neplata la termene atrage şi  plata majorărilor de întârziere, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

      CAPITOLUL IV – Dispozitii comune

  Art. 7 Cota adiţionala pentru impozitul pe spectacol este de 15%.

            

Anexa nr. 7 la  Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                   

Taxe speciale

CAPITOLUL I

 

Art.1. (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

 

Denumire taxa speciala

Taxa -lei

1.Taxa pentru eliberare copii de documente privind informatii de interes public–format A4

1 leu/pagina

2.Taxa pentru eliberare copii de documente privind informatii de interes public–format A3

2 lei/pagina

3.Taxe stabilite pentru organizarea si functionarea cimitirelor:

x

a) inhumarea (sapat groapa, astupat groapa, coborat sicriu, aranjat mormant)

250 lei/groapa

b) deshumarea (sapat groapa, astupat groapa, aranjat mormant)

300 lei/groapa

c) intretinere cimitir

3 lei/familie/luna

d) ingrijire mormant (o intretinere cuprinde: taiat iarba, curatat, greblat)

10 lei/o intretinere

e) ingrijire mormant (o intretinere cuprinde: taiat iarba, curatat, greblat, vopsit cu materialul de vopsit al solicitantului de intretinere)

16 lei/o intretinere

4.Taxe stabilite pentru prestari servicii efectuate cu utilajele aflate in patrimoniul Comunei Chilia Veche:

x

a) transport diferit cu JOHN DEER 50 CP + 7 RBA

100 lei/ora

b) lucrari cu buldoexcavatorul din momentul inceperii executarii lucrarilor in intravilanul (sapat sant, astupat sant, groapa, incarcat in remorca, inclusiv deplasare

160 lei/ora

c) pentru serviciile cu buldoexcavatorul, in afara localitatii Chilia Veche se percepe un tarif suplimentar pentru deplasare

11 lei/km

d) transport funerar

150 lei/transport

5.Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda

10 lei/ha sau fractiune de ha

6.Taxa pentru eliberarea  planului parcelar

20 lei

7.Taxa certificatul de edificare a constructiei

20 lei

8.Taxa legalizare semnaturi

 

10 lei/document

9.Taxa delimitare proprietatii

100 lei/tarus

10.Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

5 lei/certificat

11.Taxa inscriere barci si lotca fara motor

25 lei

12.Taxa inscriere barci cu motor

60 lei

13.Taxa inscriere ambarcatiuni cu motor peste 100 CP 

100 lei

14.Taxa inchiriat pod plutitor

50 lei/zi

15.Taxa inchiriat pod plutitor

1000 lei/luna

 

    Taxele stabilite la punctele 1-2 au fost instituite conform art.9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

   Taxele stabilite la punctul 3 au fost instituite în vederea acoperirii cheltuielilor legate de administrarea cimitirelor, conform HCL nr. 33/2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 28/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea cimitirelor administrate de catre comuna Chilia Veche si conform HCL nr. 32/2015 privind majorarea taxei pentru intretinerea cimitirului comunal.

   Beneficiarii serviciilor prevazute la pct. 3 sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind organizarea si functionarea cimitirelor administrate de catre comuna Chilia Veche.

   Taxele stabilite la punctul 4 au fost stabilite în vederea acoperirii cheltuielilor legate de administrarea si intretinerea utilajelor apartinand patrimoniului comunei, conform HCL nr. 23/2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 39/2016 privind aprobarea tarifelor de prestari servicii efectuate cu utilajele aflate in patrimoniului Comunei Chilia Veche si aprobarea Regulamentului privind organizarea prestari servicii efectuate cu utilajele aflate in patrimoniului Comunei Chilia Veche.

   Beneficiarii serviciilor prevazute la pct. 4 sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind organizarea prestari servicii efectuate cu utilajele aflate in patrimoniului Comunei Chilia Veche.

   Taxa de la punctul 5 a fost stabilita în vederea acoperirii cheltuielilor legate de inregistrarea contractului de arenda, conform art.1838 alin. (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil si a HCL nr. 49/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea si pastrarea contractelor de arenda.

   Beneficiarii serviciilor prevazute la pct. 5 sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul pentru inregistrarea si pastrarea contractelor de arenda.

   Taxa de la punctul 7 a fost stabilita in baza Ordinului nr. 700/2014 .  

 

CAPITOLUL II  - Scutiri

 

Art. 2.  (1) Se acorda scutirea de la plata taxelor speciale instituite conform alin.(1) de la cap. I, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 2. b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
 4. d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 5. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 6. f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate şi reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Art. 3. Taxele speciale instituite conform  cap.I  se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III - Dispozitii comune

 

Art. 4. Cota adiţionala pentru taxele speciale,  este de 15%.                              

        

Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                     

Taxe locale

 

  CAPITOLUL I 

Art. 1.Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice:

 

Denumire taxa locala

Taxa –lei-

1.Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării

x

a) Taxa numar de inregistrare (placuta)

50 lei/placuta

b) Taxă eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se supun inmatricularii                               

80 lei/certificat

2.Taxa  piata

25 lei/zi

3.Taxa piata

30 lei/luna

4.Taxa inchiriere spatiu camin pentru diverse evenimente culturale

600 lei/zi (intre 1 si 24 ore inclusiv)

5.Taxa inchiriere spatiu camin cultural pentru alte activitati (sedinte, cursuri, etc)

30 lei/ora

6.Taxa obor - 50 lei/cap de animal/zi

70 lei/cap de animal/zi

7.Taxa pentru eliberarea/modificarea acordului de functionare in vederea desfasurarii oricarei activitati comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata, inclusiv cele de alimentatie publica

10 lei

8. Taxa extras din Registrul electoral

30 lei

9. Taxa intocmire dosar la cerere si oferta Lg.17/2014

25 lei/dosar

10. Taxa extras din Registrul agricol

15 lei/pozitie

 

    Taxele de la pct. 1 sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a drumurilor publice din comuna Chilia Veche şi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare conformă cu prevederile HCL nr. 18/2014 privind modificarea si completarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Chilia Veche, care nu se supun inmatricularii înregistrarea.

      Taxele fiind instituite în vederea acoperirii costului legat de înregistrarea vehiculelor si eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării.

      Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat   prin H.C.L. nr. 18/2014.

     Acordul de funcţionare stabilit la punctul 7, acestor tipuri de unităţi se emite în baza Hotărârii  Consiliului Local nr. 77/2015 privind aprobarea ,,Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale” pe raza administrativ teritoriala a comunei Chilia Veche,  judetul Tulcea si a anexei din OG nr. 99/2000, republicata.

    Taxa de la pct. 8 a fost stabilita conform art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2019

    Taxa intocmire dosar la cerere si oferta privind  Legea nr. 17/2014 constituie venit la bugetul local si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de papetarie (hartie, tonere, etc)

 

Art. 2.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 523 lei. Taxa se face venit la bugetul local.

Art. 3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de 33 lei.

 

Art. 4.Taxa pentru autorizarea activităţilor economice, de turism şi de agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii” in raza de competenta a comunei Chilia Veche.

Cod

CAEN

Activitățile autorizate

 

Taxă eliberare

autorizație si viza anuala

0111

Cultivarea cerealelor exclusiv orez plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

Taxa eliberare autorizatie 5 lei/ha

Taxa viza anuala 5 lei/ha/an

0113

Cultivarea legumelor si a pepenilor a radacinoaselor si tuberculilor

Taxa eliberare autorizatie 3 lei/ha

Taxa viza anuala 1 leu/ha/an

0141

Cresterea bovinelor de lapte

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 1 leu/cap/an

0142

Cresterea altor bovine

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 1 leu/cap/an

0145

Cresterea ovinelor si caprinelor

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 1 leu/cap/an

0161

Activitati auxiliare pentru productia vegetala

Taxa eliberare autorizatie 5 lei/ha

Taxa viza anuala 5 lei/ha/an

0163

Activitati dupa recoltare

Taxa eliberare autorizatie 5 lei/ha

Taxa viza anuala 10 lei/ha/an

0312

Pescuitul in ape dulci

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 10 lei/an

0322

Acvacultura in ape dulci

Taxa eliberare autorizatie 500 lei

Taxa viza anuala 50 lei/an

1020

Prelucrarea si conservarea pestelui crustaceelor si molustelor

Taxa eliberare autorizatie 100 lei

Taxa viza anuala 50 lei/an

1629

Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta ,paie si din alte materiale vegetale impletite

Taxa eliberare autorizatie 100 lei

Taxa viza anuala 50 lei/an

3600

Captarea, tratarea si distributia apei

Taxa eliberare autorizatie 10 lei

Taxa viza anuala 10 lei/an

4312

Lucrari de pregatire a terenului

Taxa eliberare autorizatie 5 lei/ha

Taxa viza anuala 5 lei/ha/an

4631

Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

Taxa eliberare autorizatie 5 lei/ha

Taxa viza anuala 5 lei/ha/an

4638

Comertul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

Taxa eliberare autorizatie 105 lei

Taxa viza anuala 52 lei/an

4711

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 10 lei/an

4723

Comertul cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

Taxa eliberare autorizatie 105 lei

Taxa viza anuala 52 lei/an

4730

Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Taxa eliberare autorizatie 500 lei

Taxa viza anuala 300 lei/an

5040

Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Taxa eliberare autorizatie 2092 lei

Taxa viza anuala 209 lei/an

5222

Activitati de servicii anexe transportului pe apa

Taxa eliberare autorizatie 500 lei

Taxa viza anuala 300 lei/an

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 20 lei/camera/an

5590

Alte servicii de cazare

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 20 lei/camera/an

6820

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau sub inchiriate

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 26 lei/an

7721

Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 10 lei/an

9319

Alte activitati sportive

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 10 lei/an

 

Alte activitati, altele decat cele enumerate mai sus

Persoane fizice

Taxa eliberare autorizatie 52 lei

Taxa viza anuala 52 lei/an

Persoane juridice

Taxa eliberare autorizatie 105 lei

Taxa viza anuala 52 lei/an

 

      HCL nr. 5/18.01.2016 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 11/27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,, Delta Dunarii”in raza de competenta a comunei Chilia Veche, stabileşte procedura de autorizare.

 

      CAPITOLUL II  - Scutiri

Art. 5. Se acorda scutiria de la plata taxelor locale instituite,  următoarelor persoane fizice sau juridice:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 2. b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
 4. d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 5. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

   

Art. 6. În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

 

CAPITOLUL III - Dispozitii comune

 

Art. 7 Cota adiţionala pentru taxele locale, este de 15%.

 

Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                                                                        

 

TAXA DE SALUBRIZARE

SI REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA

 ACESTEIA

 

Taxa de salubrizare reprezinta taxa cu destinatie exclusiva de finantare a activitatii de

colectare, transport si depozitare a deseurilor comunale de la toti beneficiarii serviciului – persoane fizice de pe raza comunei Chilia Veche, instituita in conditiile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Sumele incasate din taxa de salubrizare constituie venit la bugetul local, urmand ca din

bugetul comunei Chilia Veche sa fie achitate operatorului (SC JT Grup SRL) contravaloarea serviciilor prestate.

 1. Obligatia de plata a taxei de salubrizare revine tuturor persoanelor fizice (utilizatori casnici)

care detin imobile pe raza comunei Chilia Veche , indiferent de forma de proprietate (proprietari sau chiriasi).

 1. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de numarul de persoane din

fiecare gospodarie sau numarul locatarilor existenti la o anumita adresa.

 1. Persoanele fizice vor achita taxa de salubrizare in cuantum de 6,17 lei/persoana/luna.
 2. Taxa de salubrizare va fi achitata lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.

Plata taxei de salubrizare se poate face si anticipat.

 1. Cuantumul taxei de salubrizare se stabileste, se ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile

administratiei publice locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.

 1. Proprietarii imobilelor mentionate la punctul 3 au obligatia depunerii declaratiei in vederea

stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzand toate proprietatile detinute si va cuprinde numarul persoanelor care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti). Formularul declaratiei al carei model este prezentat la finalul anexei, va putea fi ridicat de la Compartimentul Taxe si Impozite. Declaratia poate fi depusa si de un alt membru major din gospodarie.

 1. In situatia in care contribuabilii persoane fizice detin mai multe imobile in proprietate, vor

depune o singura declaratie pentru toate imobilele detinute. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor persoane fizice, obligatia de a declara si achita revine utilizatorului locuintei, iar proprietarul are obligatia de a furniza sub semnatura, printr-o adresa datele complete ale beneficiarului.

 1. Pentru fiecare gospodarie nelocuita sau neutilizata, proprietarul va depune declaratia pe

propria raspundere insotita de documente doveditoare:

 • Xerocopie dupa actul de identitate din care rezulta ca proprietarul are un alt domiciliu;
 • Declaratia pe propria raspundere a 2(doi) vecini, identificati prin act de identitate, prin

care sa fie recunoscut faptul ca proprietatea este nelocuita sau neutilizata.

 1. Cuantumul taxei de salubrizare se stabileste pe baza declaratiilor depuse de contribuabili in anul 2019. Persoanele care nu au depus declaratiile pentru stabilirea taxei de salubrizare vor fi impuse din oficiu, in baza datelor furnizate de catre compartimentul Registrul agricol.
 2. Declararea se va face pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazuta de art.326 din Codul penal.
 3. In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se stabileste din oficiu de catre functionarii

din cadrul compartimentului de taxe si impozite pe baza oricaror date si informatii detinute de acestia (date din dosarul fiscal al contribuabilului, date din registrul agricol, serviciul public de evidenta a populatiei, etc.).

 1. Depunerea declaratiei de impunere reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care

beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata taxei de salubrizare.

 1. Declaratiile de impunere depuse initial vor putea fi modificate in timpul anului prin declaratii

rectificative, insotite de documente justificative, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari.

 1. Recalcularea taxei de salubrizare in evidenta fiscala ca urmare a depunerii declaratiilor

rectificative se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrata declaratia rectificativa.

 1. In caz de deces, scaderea taxei de salubrizare se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare

aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa certificatul de deces.

 1. Cetatenii care probeaza cu documente de tipul viza de flotant, acte de incorporare, adeverinte

de internare in spital ori alte documente justificative din care sa rezulte ca au lipsit din localitate consecutiv cel putin 90 de zile intr-un an calendaristic, li se va recalcula taxa datorata in conditiile prevazute la punctul 15.

 1. Constatarea taxei de salubrizare se va face de catre compartimentul de impozite si taxe locale.
 2. Incasarea taxei de salubrizare, in numerar, se va face de catre compartimentul caserie. Plata taxei de salubrizare se poate face si prin virament bancar sau prin mandat postal.
 3. Urmarirea si executarea silita a taxei de salubrizare sunt de competenta compartimentului de executari silite.

 

Scutiri pentru persoanele fizice

 1. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate

şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate,  veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război,

    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Se acorda scutirea de la plata taxei de salubrizare prevazuta la pct.1, doar pentru gospodaria situata la adresa de domiciliu
 2. Taxa de salubrizare se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, conform OG nr.27/1996.
 3. 4. Taxa se salubrizare se plătește pentru maxim 4 persoane ale unei familii, în cazul în care membrii familiei depășesc numărul de patru persoane.

           Cota adiţionala pentru taxa de salubrizare,  este de 15%.

Modelul declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

     ROMÂNIA

         JUDEȚUL TULCEA

COMUNA CHILIA VECHE

Nr. __________/_____________

DECLARAŢIE

privind stabilirea taxei taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice

 

Subsemnatul/a___________________________________, cod numeric personal  ____________________________  BI/CI Seria______,nr. _____________ cu domiciliul în ____________________, judetul___________________, strada _____________________, nr. _____, bl. ____,sc. ____, et. ____, ap. ___, declar pe propria răspundere că dețin in proprietate in comuna Chilia Veche, judetul Tulcea urmatoarele imobile:

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

 

Numarul persoanelor din imobil

Numele si prenumele persoanelor din locuinta

 

Taxa de

salubrizare/

persoana

Suma de plata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sub sancţiunile aplicate pentru infractiunea de fals in declaratii, prevazuta de art. 326 Codul penal precizez ca cele declarate sunt corecte şi complete.

 

 

                   Data _____________                                                                      Semnătura_______

 

Modelul deiziei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

 

 

ROMÂNIA

COMUNA CHILIA VECHE

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

                                                                                                                                           

Codul de identificare fiscală: 4508738                                                                                                       Nr........../data elib.…/20...

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

 

D-lui./D-nei ......................................................................, identificat(ă) prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. CIF/CNP/ ............................................................., domiciliat(ă) în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna ......................................... satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap............

 

                În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015  privind  Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….:

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Nr. de rol nominal unic: ____

 

Categorie impozit/taxă

Sumă (lei)

Termene de plată

Cont IBAN

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Total impozit

 

 

 

    Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere ______% de la plata impozitelor/taxelor, în calitate de __________________.

Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.

Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

 

Alte mențiuni ale organului fiscal:

________________________________________________________________________________

 

 

 

            Conducătorul organului fiscal local

           .........................................................

                             (prenume,  nume şi ştampilă)

                                                                                                                               Întocmit azi data ..........................,

                                                                                                                                                                                                  (funcţia,  prenume şi  nume)

 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume şi nume ___________________________________________, CNP ____________________________B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.                                  

 

Semnătură contribuabil  _____________

 

Data _________/_________/_________ sau

 

Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________

 

Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019  

Sanctiuni

 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:

 

Denumire fapta

Amenda

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevazute la art. 493 alin. (2) lit. a) in cazul persoanelor fizice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (3)

75 lei

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevazute la art. 493 alin. (2) lit. a)  in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (3) si alin. (5)

300 lei

Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevazute la art. 493 alin. (2) lit. b)  in cazul persoanelor fizice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (3)

300 lei

Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevazute la art. 493 alin. (2) lit. b)  in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (3) si alin. (5)

1200 lei

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, in cazul persoanelor fizice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (4)

340 lei

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (4) si alin. (5)

1360 lei

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin. (12), în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitarii, in cazul persoanelor fizice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (4^1)

523 lei

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin. (12), în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitarii, in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor conform art. 493 alin. (4^1) si alin.(5)

2092 lei

 

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta Anexă se realizează de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

 • Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevazute de actul normativ.

     

  Anexa nr. 11  la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                                                                

 

 

Dispozitii finale

Art. 1. Pentru stabilirea reală a situaţiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală contribuabililor în cauză, iar în cazul în care informaţiile nu sunt concludente, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita registrului comerţului, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, notarilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, organelor de poliţie, organelor vamale, serviciilor publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi oricărei altei entităţi care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile ori taxabile sau pentru identificarea contribuabililor ori a materiei impozabile ori taxabile, după caz, menţionând corect denumirea persoanei fizice/juridice, codul numeric personal/codul de identificare fiscală, domiciliul/sediul acestora sau orice alte informaţii.

 

 Art. 2. În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.

    

Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului Local Chilia Veche nr. 65 din 19 Decembrie 2019                                                                                       

 

 

Regulament privind adoptarea taxelor speciale

 

Capitolul I. Scopul prezentului regulament

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local Chilia Veche  poate  adopta  taxe  speciale pentru  funcţionarea unor  servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Taxele speciale se pot institui prin:

- hotărâri de consiliu distincte, când sunt adoptate regulamente privind organizarea şi

funcţionarea unui serviciu public local; în acest caz prin hotărâre se precizează modalitatea administrării taxelor;

- prin hotărâri de consiliu prin care se adoptă anual impozitele şi taxele locale.

 

Capitolul II. Sectoarele de activitate în care Consiliul Local poate adopta taxe speciale

Art. 2. Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate adopta taxe speciale sunt următoarele:

 1. a) furnizarea, desfăşurarea, înfiinţarea unor servicii publice;
 2. b) administrarea domeniului public şi privat al Primariei Chilia Veche;
 3. c) desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi de utilitate publică;
 4. d) urbanism şi amenajarea teritoriului;
 5. e) autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică;
 6. f) cadastru;
 7. g) copiere şi comunicare documente din arhiva Primariei Chilia Veche;
 8. h) utilizarea infrastructurii;

 

Capitolul III. Condiţii de instituire a taxelor speciale

Art. 3. Taxele speciale se vor institui numai în interesul personelor fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art. 4. Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului regulament se

vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.

Art. 5. Contul de execuţie al taxelor speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului regulament va fi aprobat de către Consiliul Local Primariei Chilia Veche.

Art. 6. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Art. 7. Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce Hotărârile Consiliului Local prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţa publică.

Art. 8. Condiţiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.

 

Capitolul IV. Modalităţi de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice – beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art. 9. Instituţia publică ce doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunţ cu privire la eleborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea acestuia după cum urmează:

 1. a) prin afişare la sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat accesibil publicului;
 2. b) prin comunicare către mass-media locală;
 3. c) prin publicarea  pe  site-ul  oficial  al Primăriei Chilia Veche, respectiv primăriachilia.ro;
 4. d) prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele care au solicita informaţii în acest sens.

Art. 10. Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea supunerii spre analiză, avizare şi adoptare de

către consiliul local şi va cuprinde următoarele elemente:

- raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

-  termenul  limită,  locul  şi  modalitatea  în  care  cei  interesaţi  pot  transmite  în  scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

Art. 11. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.

Art. 12. Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ prin care se propune instituirea de taxe speciale dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

Art. 13. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului